Lloguer bastida despenjada | Bastides suspeses | UNIC

Bastida Despenjada

La bastida despenjada pot ser la solució ideal en el cas que la superfície de suport inferior no sigui prou segura o en el cas que hi hagi molta alçada. Altres vegades simplement és l’única opció.

A diferència d’una bastida estàndard, en la bastida despenjada les càrregues de suport es transmeten a les verticals generant esforços de tracció en lloc de compressió.

En general es poden distingir dos grans tipus de bastides despenjades:

  • Superfície vertical despenjada: Des d’una base autoestable, despenjar una estructura
  • Àrea de treball horitzontal suspesa: Creem una estructura amb contrapesos, tenint en compte el moment de bolcada i despenjar.

En aquest sentit UNIC ofereix diverses solucions per al muntatge, podent baixar des sostres, elements metàl·lics o altres estructures amb l’ocupació de grapes, tenalles per bigues. És essencial una correcta elecció per assegurar una adequada transmissió de les forces de tracció que es produeixen.

Sistemes de despenjament

  • Les bigues gelosia d’acer solen emprar-se com a primera alternativa a la desvinculació de les bastides. Per a això, poden disposar-se a manera de bigues principals i secundàries a les quals es fixen els verticals, ja sigui a través de les rosetes o dels cordons superior i inferior de la biga utilitzant grapes.
  • Grapes amb força per perfil, especialment útil en treballs d’indústria quan es disposa de bigues o pilars metàl·lics amb grans amples de ala. Són necessàries dues grapes amb arpa per cada punt de despengi.
  • Tubs d’acer i grapes. Amarratge tipus “clau” consistent a abraçar a l’estructura suport amb tubs d’acer col·locats al seu voltant, units entre si amb grapes, quedant al seu torn aquest sistema de tubs fixat als verticals de la bastida.
  • Tenalla per biga. Aquest sistema és especialment efectiu en el que a rendiment de muntatge es refereix comparat amb els sistemes de desvinculació formats per tubs i grapes, el que permet una ràpida posada en servei de l’estructura. La unió a la bastida s’aconsegueix amb la cadena i el ganxo de desvinculació, i per l’altra part és subjectada a l’estructura suport mitjançant la tenalla. Aquest sistema permet la transmissió d’elevades càrregues verticals
  • Sol·licita informació:

  • DD slash MM slash YYYY
  • Servei lloguer disponible només Península