Bastida Despenjada | UNIC
Filter by Categorías

Bastida Despenjada

andamio descolgado
andamios descolgados
alquiler andamio descolgado
alquiler andamios suspendidos
andamios descolgados para alquilar
andamio descolgado
andamios descolgados
alquiler andamio descolgado
alquiler andamios suspendidos
andamios descolgados para alquilar

Les bastides suspeses poden ser la solució ideal en el cas que la superfície de suport inferior no sigui prou segura o en el cas que hi hagi molta alçada. Altres vegades simplement és l’única opció.

A diferència d’una bastida estàndard, en la bastida suspesa les càrregues de suport es transmeten a les verticals generant esforços de tracció en lloc de compressió.

En general es poden distingir dos grans tipus de bastides despenjades:

  • Superfície vertical despenjada: Des d’una base autoestable, despenjar una estructura
  • Àrea de treball horitzontal suspesa: Creem una estructura amb contrapesos, tenint en compte el moment de bolcada i despenjar.

En aquest sentit UNIC ofereix diverses solucions per al muntatge, podent baixar des sostres, elements metàl·lics o altres estructures amb l’ocupació de grapes, tenalles per bigues. És essencial una correcta elecció per assegurar una adequada transmissió de les forces de tracció que es produeixen.

Sistemes de despenjament

  • Les bigues gelosia d’acer solen emprar-se com a primera alternativa a la desvinculació de les bastides. Per a això, poden disposar-se a manera de bigues principals i secundàries a les quals es fixen els verticals, ja sigui a través de les rosetes o dels cordons superior i inferior de la biga utilitzant grapes.
  • Grapes amb força per perfil, especialment útil en treballs d’indústria quan es disposa de bigues o pilars metàl·lics amb grans amples de ala. Són necessàries dues grapes amb arpa per cada punt de despengi.
  • Tubs d’acer i grapes. Amarratge tipus “clau” consistent a abraçar a l’estructura suport amb tubs d’acer col·locats al seu voltant, units entre si amb grapes, quedant al seu torn aquest sistema de tubs fixat als verticals de la bastida.
  • Tenalla per biga. Aquest sistema és especialment efectiu en el que a rendiment de muntatge es refereix comparat amb els sistemes de desvinculació formats per tubs i grapes, el que permet una ràpida posada en servei de l’estructura. La unió a la bastida s’aconsegueix amb la cadena i el ganxo de desvinculació, i per l’altra part és subjectada a l’estructura suport mitjançant la tenalla. Aquest sistema permet la transmissió d’elevades càrregues verticals