Normativa Bastides Certificades: Les Bastides de façana | UNIC
Filter by Categorías

Blog

Notícies i novetats del sector industrial

Normativa bastides certificats (I). Bastides de façana

14 març 2019

Sabem que el món dels certificats i la normativa és complex. Hi ha moltes directrius que s’han de seguir i factors a tenir en compte en el moment del lloguer de bastides certificades.

En aquest cas, parlarem sobre els criteris tècnics oficials de la NTP 1016: Bastides de façana de components prefabricats (II): normes muntatge i utilització, de la normativa de referència bàsica d’adequació de bastides de treball UNE EN 12811.

Abans de començar, és important saber que les NTP (Notes tècniques de prevenció) són guies de bones pràctiques per als operaris.

Des d’UNIC hem elaborat un breu resum de la normativa aplicada a Espanya per les bastides de façana que has de tenir en compte per prevenir i evitar accidents durant el lloguer de bastides de façana:

bastides certificades normativa

Mesures de prevenció i de protecció

Per prevenir i evitar caigudes i desploms hi ha una sèrie de recomanacions de seguretat en el muntatge, la utilització i en el desmuntatge que has de saber.

Recomanacions de seguretat prèvies al muntatge

El tipus de bastida ha de ser adequada als requisits de la seva feina. A més, a més, en cap cas es poden barrejar components de fabricants diferents en un mateix bastida.

Les bastides han de tenir una certificació de producte emesa per entitat reconeguda tal com exigeix ​​el V Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció (CCSC) per a aquells muntatges de més de 6 m d’alçada, en el cas d’existir distàncies entre suports de més de 8 m o estar situades les seves bases a una alçada superior a 24 m.

Per tant, els materials utilitzats en les seves obres i construccions han de ser de bona qualitat, sotmesos a un manteniment i en bon estat d’ús.

Finalment, hi ha un altre aspecte que s’ha d’assegurar previ al muntatge de la bastida. S’ha de comprovar la resistència de la superfície de suport de la bastida. Les bastides han de muntar-se sobre terrenys suficientment compactats o, si no sobre taulons per a repartiment de la càrrega o dorments, aconsellant el clavetejat de les bases de suport.

bastides certificats

Recomanacions de seguretat en el muntatge i desmuntatge

Hi ha una sèrie de NTPs que s’ha de seguir parell a prevenir accidents en el muntatge i desmuntatge de la bastida:

  1. Inspecció prèvia de la zona de muntatge: abans de començar, s’ha de dur a terme una inspecció prèvia de la zona de muntatge per comprovar les condicions com el sòl, la posició de les plataformes de treball o la proximitat d’elements perillosos, entre d’altres.
  2. Acotat i senyalització de la zona de treball: és important senyalitzar la zona de treball per protegir persones o vehicles.
  3. Direcció del muntatge i desmuntatge: les bastides només poden ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d’una persona amb una formació universitària o professional que l’habiliti per a això quan no respongui a una “configuració tipus” generalment reconeguda. Quan respongui a una “configuració tipus”, també podrà ser dirigida per una persona amb experiència certificada per l’empresari en aquesta matèria de més de dos anys i amb formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic.
  4. Muntatge de la bastida: segons sigui el sistema de bastida utilitzat o la metodologia de muntatge, s’ha de seguir una seqüència d’operacions atenent les instruccions del fabricant i/o al pla de muntatge, utilització i desmuntatge.

Recomanacions de seguretat en la realització d’amarratges

És important que per a un bon funcionament els amarratges de la bastida es realitzin seguint les instruccions del fabricant o el pla de muntatge, desmuntatge i ús, havent consultat prèviament els tipus de treballs que es van a realitzar, ja que aquests han de determinar les zones i formes més propícies on ancorar.

Consulta tota la normativa NTP 1016

bastides de façana

Altres recomanacions de seguretat a tenir en compte

En zones urbanes és aconsellable la instal·lació de xarxes en tot el perímetre exterior de la bastida, des de les bases d’anivellament fins a la cota més alta i des d’un extrem a un altre de la bastida, inclosos els laterals per prevenir accidents amb persones o vehicles i assegurar tot el recinte correctament.

Si voleu demanar més informació sobre la normativa de bastides certificades, no dubti en posar-se en contacte amb UNIC. Comptem amb més de 20 anys d’experiència en el sector oferint solucions personalitzades als nostres clients.

Contactar amb UNIC

Para estar al dia de los productos y proyectos de Unic, suscríbete a nuestra newsletter